rodo

Informacja o danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych produktami i usługami  Elbost Sp. z o.o. 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzeia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE  (RODO) jest Spółka ELBOST Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-124, ul. Kamieńskiego 57/1A, KRS 0000514890 , NIP 8952032371 reprezentowana przez Bogdana Frąckiewicz – Prezesa Zarządu i Stanisława Wlazło – Wiceprezesa Zarządu.
  2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie na numer tel. +48 71 728 93 65, pisemnie na adres: Elbost Sp. z.o.o, ul. H. Kamieńskiego 57/1A, 51-124 Wrocław; pocztą elektroniczną na adres: biuro@elbost.pl, a także ustnie w siedzibie administratora danych
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Elbost Sp. z o.o. mogła przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Elbost.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu marketingu (w szczególności w celu przekazywania informacji handlowych oraz ofert produktów i usług Elbost Sp. z o.o., o ile wyraził(a) Pan/Pani na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Elbost Sp. z o.o., takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Elbost Sp. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4 powyżej Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Elbost Sp. z o.o.  na podstawie zawartej z Elbost umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania, tj.:

a) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, tj. na marketing produktów i usług Elbost Sp. z o.o. – do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Elbost Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Elbost Sp. z o.o.;

c) jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa – przez okresy wskazane w tych przepisach.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi, do sprzeciwu.

9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

11. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Elbost Sp. z o.o.  nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.